HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

17/03/2021 08:44:59 | Người đăng tin: ntnha
Tóm tắt– Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một tiếp cận mới về việc xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên hệ thống thông tin quyết định đa trị. Nguồn thông tin có thể lấy từ các thông số cảm biến thu thập ở các điểm đo đạc được bố trí trong các khu rừng. Đối với yêu cầu quản lý rừng hiện nay, thì việc xây dựng một hệ thống thông tin quyết định đa trị cảnh báo cháy rừng có thể giúp các chuyên gia tìm phương án tối ưu cho cảnh báo cháy rừng. Tri thức về cảnh báo cháy rừng được cung cấp từ các chuyên gia, nguồn thông tin chuyên ngành và thông qua các phép toán trên lý thuyết về hệ thống thông tin quyết định đa trị xác định kết quả cấp độ cảnh báo cháy rừng tại các vị trí thu thập thông tin nói trên, xác định các điểm tiềm ẩn có khả năng tăng cấp độ cháy nhằm giúp cho công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả tốt. Đây cũng là hướng giải pháp khả thi xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tự động thay thế cho công việc thủ công trong quản lý rừng hiện nay, kịp thời ngăn ngừa những đám cháy rừng có thể xảy ra.