MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VẠN VẬT KẾT NỐI CHO KHOA THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC KIÊN GIANG ThS Nguyễn Minh Đưc

19/03/2021 09:11:55 | Người đăng tin: ntnha
Abstract — The Internet of Things (IoT) has become one of the fastest growing fields in the Information Technology industry in the world. More and more jobs require expertise in this area. An IoT training program will supply for IT students at KGU the necessary skills and have the important knowledges for our country developing in this field. Keywords: Internet of Things, IoT. Tóm tắt — Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) trên thế giới. Ngày càng có nhiều công việc đòi hỏi chuyên môn về lĩnh vực này. Một chương trình đào tạo IoT sẽ trang bị cho sinh viên khoa CNTT tại ĐH Kiên Giang các kỹ năng cần thiết nhằm tạo hành trang quan trọng để đất nước phát triển trong lĩnh vực này. Từ khóa: Internet of Things, IoT.