Đoàn thể

24/05/2020 12:20:15 | Người đăng tin: admin
Đoàn khoa TT & TT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Cần Thơ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa TT & TT và Đoàn Trường.

Đoàn khoa nhiệm kỳ 2015-2016 gồm 1 đồng chí :

STT

Họ Tên

Số điện thoại

Email

Chức vụ

1

Trịnh Lê Hoàng Tuấn

0903 883 234

tlhtuan@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các chi đoàn, đội/nhóm trực thuộc thuộc Khoa TT & TT trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn viên/thanh niên trong môi trường Đại học là học tập và rèn luyện.

Quá trình học tập của đoàn viên thanh niên sẽ gắn kết với hoạt động học thuật  nhằm giúp sinh viên học hỏi những kinh nghiệm bổ ích cho quá trình tích lũy kiến thức của mình.

Quá trình rèn luyện của đoàn viên/thanh niên sẽ gắn kết với các hoạt động của đội/nhóm như: đội văn nghệ, đội thể thao, đội thanh niên tình nguyện,…

Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “không ngừng Học tập - rèn luyện – quyết tâm – phấn đấu xây dựng tương lai”