Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Tổng quan

 

Giới thiệu ngành học mới 2017-2018

 

Khoa Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập năm 2015  . Nhiệm vụ  của khoa là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT.

<<<1>>>