Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Đội ngủ viên chức
Đội ngũ viên chức

Khoa Thông Tin & Truyền Thông gồm có các giảng viên sau :

STT

Họ Tên

Số điện thoại

Email

Chức vụ

1

PGS.TS. Trương Vĩnh Phước

 

 

Giảng Viên

2

TS. Phạm Thị Xuân Lộc

 

 

Giảng Viên

3

ThS. Huỳnh Minh Trí

0918 994 333

hmtri@vnkgu.edu.vn

P.Trưởng Khoa

4

ThS. Đào Thị Phấn

0913 197 738

dtphan@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

5

ThS. Mai Quốc Trung

0989 037 345

mqtrung@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

6

ThS. Nguyễn Minh Đức

0986 951 757

nmduc@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

7

ThS. Huỳnh Công Khanh

0919 044 491

hckhanh@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

8

ThS. Huỳnh Thanh Tài

0918 322 261

httai@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

9

ThS. Trịnh Lê Hoàng Tuấn

0903 883 234

tlhtuan@vnkgu.edu.vn

Giảng Viên

10

ThS. Đào Thị Kiều Diễm

 

 

Giảng Viên

11

ThS. Nguyễn Văn Rạng

01238226777

 

Giảng Viên

12

Võ Hoàng Nhân

0943245713

 

Trợ giảng

13

Thái Đông Hồ

0916916965

 

Trợ giảng

14

ThS. Trương Thanh Tú

0919939905

 

Giảng viên thỉnh giảng

15

ThS. Lê Văn Bé

0939847679

 

Giảng viên thỉnh giảng

     16

ThS. Nhan Thanh Nhã

       0945849894

     ntnha-tt@vnkgu.edu.vn

     Giảng Viên

     17

ThS. Trần Văn Hoàng

       0918122623

     tvhoang@vnkgu.edu.vn

     Thư ký Khoa

     18

ThS. Nguyễn Bá  Quang Lâm

       0919999900

     nbqlam@vnkgu.edu.vn

     Giảng Viên
 

     19

ThS.  Lê Minh Kha

       0901360025

     lmkha@vnkgu.edu.vn

     Giảng Viên