Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc Khoa Thông Tin và Truyền Thông

Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số ............/QĐ-ĐHKG ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Theo đó, quy định về thời gian làm việc cảu CB-CNV trường Đại học Kiên Giang, cụ thể trong Khoa Thông Tin và Truyền Thông như sau: