Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu

Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần thuộc các ngành do khoa quản lý cho các hệ (hình thức đào tạo và trình độ đào tạo) đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang.

ITMC được ra đời nhằm mục đích xây dựng và phát triển những hoạt động IT và Multimedia trong trường Đại học Kiên Giang, tạo môi trường học tập và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các sinh viên.

<<<1>>>