Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Thủ tục hành chính

Quyết định số 465/QĐ-ĐHKG ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tái ký hợp đồng lao động đối với người lao động.

Trường Đại học Kiên Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi cho công chức, viên chức, người lao động - đặc biệt là những người trực tiếp soạn thảo các loại văn bản thuộc đơn vị quản lý biết và thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo trong công văn này.

<<<1>>>