Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 

Chương trình đào tạo của nhân CNTT chuyên ngành CNTT Công nghệ cao và khung chương trình

    Chương trình đào tạo cử nhân CNTT liên thông từ cao đẳng và khung chương trình

       Cử nhân CNTT hệ vừa học vùa làm và khung chương trình

     Cử nhân CNTT chuyên ngành Thương mại điện tử và khung chương trình.

Đại học thông tin học và khung chương trình.

     Cử nhân CNTT và khung chương trình

Trường Đại học Kiên Giang quy định chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 

<<<1>>>