Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy định công tác Cố vấn học tập Quyết định 345/QĐ-ĐHKG 19/04/2022 Trường
2 Tổ chức hội nghị Cố vấn học tập, năm học 2020 - 2021 Kế hoạch 39/KH-ĐHKG 29/03/2021 Trường
3 Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 Kế hoạch 30/KH-ĐHKG 10/03/2021 Trường
4 Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 3 năm học 2020-2021 Kế hoạch 19/KH-ĐHKG 19/02/2021 Trường
5 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo tích lũy tín chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
6 Quy định Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp, xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1030/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
7 Quy định Nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
8 Quy định Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang (đính kèm phụ lục các biểu mẫu) Quyết định 779/QĐ-ĐHKG 30/06/2020 Trường
9 Ban hành quy trình thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 727/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
10 Về việc ban hành quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 711/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
11 Về việc ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 714/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
12 Về việc xây dựng Quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 06/HĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang Nghị định 11/NQ-HĐT 11/06/2020 Trường
14 Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 682/QĐ-ĐHKG 05/06/2020 Trường
15 Về việc ban hành Quy định tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
16 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang năm 2020 Quyết định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
17 Hướng dẫn - Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
18 Hướng dẫn - Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
19 Ban hành Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
20 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 Trường
21 Quyết định về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tập bài giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 38/QĐ-ĐHKG 03/02/2016 Trường
22 Thông tư liên tịch - Quy định khoản chi thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ
23 Ban hành Điều lệ trường đại học Nghị định 70/2014/QĐ-TTg 18/08/2015 Bộ
24 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT 27/01/2015 Bộ